មានដូចមិនមាន


មានមាត់ គេមិនឲ្យនិយាយ
មានដៃ គេមិនឲ្យធ្វើ
មានខួរ គេមិនឲ្យគិត
មានចិត្ត គេមិនឲ្យប៉ង

មានជើង គេមិនឲ្យដើរ
មានផ្ទះ គេមិនឲ្យនៅ
មានបេះដូង គេមិនឲ្យស្រឡាញ់
មានត្រចៀក គេមិនឲ្យស្តាប់

មានដី គេមិនឲ្យដាំ
មានទឹក គេមិនឲ្យផឹក
មានអាហារ គេមិនឲ្យញុាំ
មានក្តីស្រមៃ គេមិនឲ្យសម្រេច។

© Sok Lak 05072018

 

***unofficial translation

Something like nothing

Have mouth, not allow to speak,
Have hands, not allow to take action,
Have brain, not allow to think,
Have will, not allow to burn.
Have legs, not allow to walk,
Have house, not allow to live,
Have heart, not allow to love,
Have ears, not allow to listen.
Have land, not allow to plant,
Have water, not allow to drink,
Have food, not allow to eat,
Have dream, not allow to archive.

 

Advertisements

បើសិនយើងក្រ


បើសិនយើងក្រ កំុក្រដល់ថ្នាក់ភ្លេចគុណធម៌
បើសិនយើងក្រ កំុក្រដល់ថ្នាក់មិនដឹងថាអ្វីជាមនុស្សធម៌
បើសិនយើងក្រ កំុក្រដល់ថ្នាក់បំផ្លាញខ្លួនឯង និងអ្នកដទៃ
បើសិនយើងក្រ កំុក្រដល់ថ្នាក់មិនខ្វល់ពីសង្គមដែលខ្លួនរស់នៅ
បើសិនយើងក្រ កំុក្រដល់ថ្នាក់សូម្បីផ្លូវអ្នកជំនាន់ក្រោយក៏បំផ្លាញ។

បើសិនយើងក្រ កំុក្រសូម្បីតែអក្សរជាតិក៏ត្រូវគេជួលឲ្យរៀន
បើសិនយើងក្រ កំុក្រសូម្បីតែចំណេះដឹងក៏ត្រូវគេជួលឲ្យទទួល
បើសិនយើងក្រ កំុក្រសូម្បីតែវប្បធម៌ក៏ត្រូវគេជួលឲ្យការពារ
បើសិនយើងក្រ កំុក្រសូម្បីតែកេរ្តិ៍ដូនតាក៏ត្រូវគេជួលឲ្យថែរក្សា
បើសិនយើងក្រ កំុក្រសូម្បីតែជាតិក៏ត្រូវគេជួលឲ្យស្រឡាញ់។

— សុខ ឡាក់

*នៅមានបន្ត

An One Year and Half Baby


An one year and half baby, Scholar Library,
You are small but wonderful,
you do not wait till rich to contribute,
You do not wait to be fully capable to do something.

Just a short time you become home,
Home of kids who love to play but also read,
Home of youth to study and connect,
Home of people to build reading habit,
Home of readers to turn into longlife learning,
Home of lovers who can turn waste into treasure.

A small baby but not a nature of baby,
Timely and physically as baby but not mentally,
Efforts and willingness to become mother,
A small kid become and take responsibility as mother,
Mother to take care of 3,000+ books,
Mother of 100+ activity and 2,000+ people benefited,
Mother of knowledge community including reading,
Mother of experience to feel library not just a book.

Mother, mother, mother and mother of,
A knowledge value chain awareness.

**to be continue

fb.com/ScholarKH

What’s A Life


Life, you really make fun of me,
Life, you always treat me so good,
Life, you give me all colorful taste,
Life, you give a full of misery,
Life, you are like an experiment place,
Life, you are like a story in theater
Life, you are always change all the times,
Life, even we plan well still you keep shaping.

Ignorance is happy?


By Sok Lak

What If we know nothing, it would be great.
What If we never know its cause, we would ignore.
What if we never know its impact, we would avoid.
What if we never know them, we would never care.
What if we never care, we would not take actions.

We love to waste our long term happiness when we do not know.
We love to live in suffering and continue it because we do not know.
We love to enjoy misery because we do not know.
We do not know, we do not know, we do not know.
When we do not know, that some people called happiness.

Happiness, happy and enjoy in short term.
Than suffering, misery and live hard in long term.
Which one we prefer? Which one we choose?

Happy Khmer New Year 2017


By Sok Lak

Khmer new year every year,
All friends are not near,
Everyone go back homeland,
Enjoy with family for their plan,
Gathering, reunion and so cool,
Happy, enjoy with jokeful.

The city which full of people,
Busy Traffic like flying bubble,
Everywhere all time are human,
Girl, boy, man and woman,
Old, young, parents and children,
Handing together enjoy near garden.

Sitting on the boat from far place,
Seeing the view in font of Royal palace,
There have people not more than ten,
The noise before now so silence,
Moment is not like as everyday life,
Make us realize is not city style.

This year is not different from last year,
Alone sometimes and with few friends,
Riding and walking around quiet city,
Feeling lonely but relax and peacefully.

Date: 16 April 2017

Mission to Siem Reap


When the time is limited,

And the passion is high,
Two thing at same time,
Schedule is very tight,
But need to achieve with why,
One do to survive,
Another achieve dream,
Two mission at the time,
Same same struggling,
Mission to Siem Reap,
Online for Phnom Penh.

green-view-in-kampong-thom

Green View in Kampong Thom Province