បើសិនយើងក្រ


បើសិនយើងក្រ កំុក្រដល់ថ្នាក់ភ្លេចគុណធម៌
បើសិនយើងក្រ កំុក្រដល់ថ្នាក់មិនដឹងថាអ្វីជាមនុស្សធម៌
បើសិនយើងក្រ កំុក្រដល់ថ្នាក់បំផ្លាញខ្លួនឯង និងអ្នកដទៃ
បើសិនយើងក្រ កំុក្រដល់ថ្នាក់មិនខ្វល់ពីសង្គមដែលខ្លួនរស់នៅ
បើសិនយើងក្រ កំុក្រដល់ថ្នាក់សូម្បីផ្លូវអ្នកជំនាន់ក្រោយក៏បំផ្លាញ។

បើសិនយើងក្រ កំុក្រសូម្បីតែអក្សរជាតិក៏ត្រូវគេជួលឲ្យរៀន
បើសិនយើងក្រ កំុក្រសូម្បីតែចំណេះដឹងក៏ត្រូវគេជួលឲ្យទទួល
បើសិនយើងក្រ កំុក្រសូម្បីតែវប្បធម៌ក៏ត្រូវគេជួលឲ្យការពារ
បើសិនយើងក្រ កំុក្រសូម្បីតែកេរ្តិ៍ដូនតាក៏ត្រូវគេជួលឲ្យថែរក្សា
បើសិនយើងក្រ កំុក្រសូម្បីតែជាតិក៏ត្រូវគេជួលឲ្យស្រឡាញ់។

— សុខ ឡាក់

*នៅមានបន្ត

Advertisements

An One Year and Half Baby


An one year and half baby, Scholar Library,
You are small but wonderful,
you do not wait till rich to contribute,
You do not wait to be fully capable to do something.

Just a short time you become home,
Home of kids who love to play but also read,
Home of youth to study and connect,
Home of people to build reading habit,
Home of readers to turn into longlife learning,
Home of lovers who can turn waste into treasure.

A small baby but not a nature of baby,
Timely and physically as baby but not mentally,
Efforts and willingness to become mother,
A small kid become and take responsibility as mother,
Mother to take care of 3,000+ books,
Mother of 100+ activity and 2,000+ people benefited,
Mother of knowledge community including reading,
Mother of experience to feel library not just a book.

Mother, mother, mother and mother of,
A knowledge value chain awareness.

**to be continue

fb.com/ScholarKH

What’s A Life


Life, you really make fun of me,
Life, you always treat me so good,
Life, you give me all colorful taste,
Life, you give a full of misery,
Life, you are like an experiment place,
Life, you are like a story in theater
Life, you are always change all the times,
Life, even we plan well still you keep shaping.

Ignorance is happy?


By Sok Lak

What If we know nothing, it would be great.
What If we never know its cause, we would ignore.
What if we never know its impact, we would avoid.
What if we never know them, we would never care.
What if we never care, we would not take actions.

We love to waste our long term happiness when we do not know.
We love to live in suffering and continue it because we do not know.
We love to enjoy misery because we do not know.
We do not know, we do not know, we do not know.
When we do not know, that some people called happiness.

Happiness, happy and enjoy in short term.
Than suffering, misery and live hard in long term.
Which one we prefer? Which one we choose?

Happy Khmer New Year 2017


By Sok Lak

Khmer new year every year,
All friends are not near,
Everyone go back homeland,
Enjoy with family for their plan,
Gathering, reunion and so cool,
Happy, enjoy with jokeful.

The city which full of people,
Busy Traffic like flying bubble,
Everywhere all time are human,
Girl, boy, man and woman,
Old, young, parents and children,
Handing together enjoy near garden.

Sitting on the boat from far place,
Seeing the view in font of Royal palace,
There have people not more than ten,
The noise before now so silence,
Moment is not like as everyday life,
Make us realize is not city style.

This year is not different from last year,
Alone sometimes and with few friends,
Riding and walking around quiet city,
Feeling lonely but relax and peacefully.

Date: 16 April 2017

Mission to Siem Reap


When the time is limited,

And the passion is high,
Two thing at same time,
Schedule is very tight,
But need to achieve with why,
One do to survive,
Another achieve dream,
Two mission at the time,
Same same struggling,
Mission to Siem Reap,
Online for Phnom Penh.

green-view-in-kampong-thom

Green View in Kampong Thom Province

Poem List


More to go, stay tune!

 

69. First job

68. Happy Birthday!

 1. Life is beautiful
 2. Uncertainty*

 3. How am I happy*

 4. My imagination to literature

 5. Angkor Wat trip with friends

 6. D A R K N E S S

 7. Life

 8. What is my day?

 9. Non-Change

 10. Always smile to you

 11. What can I do?

 12. What is life?

 13. A trip to Kampot

 14. Sunshine and smile

 15. Good Night and Good Luck

 16. Coming day

 17. The day submit thesis

 18. A mind at morning

 19. Mood vs Thesis

 20. Smile always come to be my solution

 21. Bye Bye facebook

 22. Facebook Friends

 23. Is it holiday?

 24. Still be unclear

 25. The early night

 26. Unexpected thing

 27. How do I feel?

 28. Unknown, but be happy to face

 29. Never feel of it

 30. If it is destiny, what would my life be?

37.

 1. Questions

 2. To be or not to be, that’s always my question

 3. Just want to say good night

 4. Life is like that

 5. Holiday

 6. Sunrise
 7. Literature world of me
 8. Her
  28. Do not keep Tired in mind, my friend
  27. Do not cry, my friend
  26.Never give up in finding, my friend
  25. A Lie
  24.Do not lose your try, my friend
  23. Enjoy our time
  22. Nothing is no thing
  21. Negative thinking vs positive thinking
  20. This is the world?
  19. Why
  18. Well done
  17.Keeping them
  16. Always being a positive mode
  15. Do not Think About It!
  14. Keeping them
  13. A Wonderful Night
  12. Good night
  11. Keep positive thinking welcome tomorrow
  10. A happy feeling for weekend
  9. That’s my life?
  8. What should I do now?
  7. Unknown Feeling
  6. Regret
  5. A small idea about feeling
  4. Being good!
  3. The way of success
  2. Loser is just a name, winner is fact
  1. Feeling