ហេតុអ្វីត្រូវអាន?


ការអានគឺជាផ្នែកមួយនៃការរៀនសូត្រ និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង។ វាមានផលប្រយោជន៍ក្នុងរូបភាពផ្សេងៗពីគ្នា។
– អភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯង៖ មានចំណេះដឹងជាច្រើនដែលបានកត់ត្រាក្នុងសៀវភៅដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពរឹងមាំ និងប្រសើរឡើង
– សន្សំពេលវេលា៖ មានបទពិសោធន៍បរាជ័យជាច្រើនបានកត់ត្រាទុកក្នុងសៀវភៅ យើងគ្រាន់តែយកវាមកអាន រួចស្វែងយល់ ដូច្នេះយើងមិនបាច់ទៅចំណាយពេលវេលាពិសោធន៍ និងទទួលបទពិសោធន៍ដដែលដែលមានមនុស្សជាច្រើនបានឆ្លើយកាត់
– ផលិតភាពការងារខ្ពស់ និងប្រសិទ្ធិភាព៖ ការអានកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យដឹងពីតិចនិច និងចំណេះដឹងធ្វើការងារល្បឿនជាងមុន ព្រមទាំងមានប្រសិទ្ធិភាព (កុំចំណាយច្រើន តែមិនសូវមានប្រយោជន៍)
– សមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាល្អជាងមុន
– សន្សំលុយ៖ អានច្រើនចេះច្រើន ចេះទាំងវិធីសន្សំលុយ ចេះទាំងវិធីកាត់បន្ថយចំណាយផ្សេងៗដែលមិនសំខាន់ និងអាចស្វែងរកផលិតផលគុណភាពខ្ពស់ តែចំណាយតិច
– បង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិច្រើន៖ សៀវភៅជាច្រើនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងបង្កើនទ្រព្យ
– ចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍សង្គម៖ អ្នកដែលអានច្រើន មានចំណេះដឹងច្រើន តែងតែគិតគូរដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម ព្រោះវាជាវិធីសាស្ត្រដែលជួយពួកគេ និងអ្នកជុំវិញរីកចម្រើន មានតែអ្នកមានចំណេះដឹងស្ទើរ ហើយអួតអាងដែលចូលចិត្តបំផ្លាញសង្គម ឬមិនគិតគូរពីសង្គម
– ប្រទេសរឹងមាំ៖ ការអានជាមធ្យោបាយមួយក្នុងមធ្យោបាយរៀនសូត្រជាច្រើនដែលមានប្រសិទ្ធភាព និងអាចបង្កើតធនធានមនុស្សដ័ខ្លាំងក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិឲ្យរឹងមាំ
សរសេរដោយ៖ សុខ ឡាក់
Advertisements

Library Vs A Man


When author not care about library, like a man not care about his health.
When reader not care about library, like a man not care about his brain.
When book not care about library, like a man not care about his home.
When editor not care about library, like a man not care about his eyes.
When bookstore not care about library, like a man not care about his blood vessels.
When publisher not care about library, like a man not care about his heart.

When nation not care about library, like a man not care about his childhood.
When citizen not care about library, like a man not care about his children.
when researcher not care about library, like a man not care about quality of food.
When teacher not care about library, like a man not care about his job.
When librarian not care about library, like a man not care about himself.

Who will pay the cost of …?


There are many cost that we already pay daily and yearly, how about below cost? Who will pay those cost? Who should be the person to pay them?
1. Social security
2. Food security
3. Pollution affect human health, agriculture production, water we drink, air we breath and so on
4. Traffic accident and human trafficking
5. Animal life (on land, water and air)
6. Raising temperature day to day
7. Increasing number of natural disasters (flood, storm, dry, and so on) year to year
8. Increasing new diesease year to year
9. Lack of opportunity and fall in poverty
10. and so on

Sunset along Mekong River


By Sok Lak

I was walking alone on clear road, along the Mekong river side as the sun shore over the sky of Phnom Penh near Royal Palace at sunset. The cold breeze felt as a beautiful girl’s soft hand went though my hair and on my face as a pleasant feeling came over me and then all my worries left my mind like someone took them away.

Looking at the sky which was so pure and blue, I saw that after a minute the bright blue slowly faded and turned into dark purple. In that time, a lot of people walked across the road in front of Royal Palace and they had happy voices with happy smiles combined together as jolly music created in great picture in front of the Palace. On the river suddenly seems radiant water with many small white lights stayed around two or three boats doing fishing as the water to celebrate the entire fisherman in fishing in the whole day.

It was now the time for the sun went down near the Royal Palace. Suddenly the world of Phnom Penh was changed and divided into two parts seem two wonderful skies in two different places. One side on the eastern horizon is full of dark, shaded as everything disappeared and it felt as if someone wanted to hide those things from us, but in the central there is only the yellow RoyalPalace was full of orange light like the star on the western sky, which was the setting sun.

On other side of the horizon to the west of the sky, was full of red and a lot of yellow mixed together gone around the sun show the kindness of Cambodian people who stay around the world. This time, the light was lower and then the sun slowly disappeared art of one view. But the red light changed into a bit dark cover the world. After that the sky on one side was more like the other side which is already quite dark. Finally, the moon raised on the east to shows her wonderful and soft light over the city like the mother take care of children.

(Written in 2009)